ISO 9001:2000
Kalite Yönetimi
  ISO 14001:2004
Çevre Yönetimi
  OHSAS 18001
İş Sağlığı ve Güvenliği
  HCCP / ISO 22000
Gıda Güvenliği
 

ISO / TS 16949
Otomotiv Sektörü Kalite Yönetimi

 

ISO 13485
Tıbbi Cihazlar için
Kalite Yönetimi

  ISO / IEC 17025
Labratuar Akreditasyon
 

TL 9000
Telekominikasyon Kalite Yönetimi

 

SA 8000
Sosyal Sorumluluk
Standardı

 

AS / EN 9100
Havacılık Sektörü Kalite
Yönetimi

 

ISO 15189
Tıbbi Labratuvar
Akreditasyonu

  CE İşareti
  TSE / TSEK / HYB
Hizmet Yeterlilik Belgesi
  Marka & Patent
  < Geri  
 

ISO 9001:2000 
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ AMACI

 TANIMI VE YARARI

Küresel rekabetin geçerli olduğu günümüz şartlarında, müşterilerin beklentilerini en iyi anlayan, en hızlı kaliteli ve düşük maliyet ile cevaplayan, müşterilerine artı değer kazandıran kuruluşlar rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Kalite tabanlı hareket etmek, günümüz rekabet koşullarında şirketlerin daha güçlü ve sağlıklı bir yapıya kavuşmalarını sağlar. Bu sebepten dolayı firmaların sistemlerini belirli standartlara göre kurmaları ve işletmeleri gerekmektedir.

Müşterilerimiz var olduğu müddetçe kuruluşlarımız ayakta kalacağından, müşteri beklentilerinin sürekli algılanması ve karşılanarak müşteri tatmininin sağlanması hayati önem taşımaktadır. Günümüz dinamik şartlarında teknoloji, sosyal ve kültürel etmenler nedeniyle müşteri beklentileri değişim içindedir. Beklentilerdeki değişimlere uygun olarak inşaat süreçlerimizi veya hizmetlerimizi geliştirdiğimizde, müşterimize ve şirketimize artı değer katmayan unsurları ortadan kaldırdığımızda, müşterilerin tatmini ve bize olan bağlılığı ve sadakati artacaktır. Ve bu da oturmuş bir Kalite Yönetim Sistemi ile mümkün olabilmektedir.

22 Ocak 2002 tarih 24648 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan yeni ihale kanunu 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun ihaleye katılma yeterlik kuralları (10.) maddesinde "ihale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar" maddesi hizmet alanınızla ilgili ISO 9001 sertifikasını zorunlu hale getirmektedir. Bugün yüzlerce firma bu konudaki hazırlığını tamamlama gayreti içerisine girmiştir.

Bu zorunluluktan ziyade Dünyanın kabul edip uyguladığı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini hizmet ve mal üreten firmalarda bir yönetim biçimi olarak ele alıp uygulamak yönetici ve çalışanların sistematik yapıda minimum eforla maksimum verim elde ederek işletmenize artı değer kazandıracak, işletme maliyetlerinizi düşürecek ve sizi daha rekabetçi kılacaktır.

Yılların bilgi birikimi ve tecrübesiyle, kalite sistemleri uzmanı eğitimli kadrosuyla size hizmet vermekten onur duyan İNTEGRAL KALİTE Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri'ni arayarak ISO 9001 Kalite Yönetimindeki ilk adımı atmış olacaksınız.

Kalite sisteminizin kurulmasını müteakip, gerekli denetimlerden geçmeniz ile uluslararası akreditasyon sahip çok uluslu şirketlerden firmanızın prestijini ve verimini artıracak ISO 9001 sertifikanızı alabileceksiniz.

Saygılarımızla.

 

ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri

ISO International Organization for Standardization'un ismidir; uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu kalite yönetim standardını simgeler.
ISO ismi nereden geliyor? İngilizce, International Organization for Standardization'un kısaltması "IOS" yada Fransızca Organization internationale de normalisation'un kısaltması "OIN" dir, yani kısaltma değildir. Tüm dünyada uluslararası standardizasyon örgütünün kısa yazılışı olarak bilinen ISO, Yunanca isos "düzen" kelimesinden bir harf eksilterek türetilmiştir.


ISO’nun Amacı

Farklı ülkelerde veya bölgelerde benzer teknolojiler için geliştirilen farklı standartlar zaman zaman "ticaret için teknik engel" olarak kullanılmaktadır. İşte ISO'nun günümüzdeki en önemli işlevi ISO 9000 kalite yönetim standartları ve diğer ürün standartları gibi uluslararası kabul görmüş standartlar hazırlayarak, ticaretin önündeki bu tip teknik engelleri ortadan kaldırmaktır.
 

ISO 9000

ISO 9000 Belgesi, ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

ISO 9001

ISO 9001 Belgesi, etkin kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir.
Belge, kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. Standart merkezi İsviçre’nin Cenevre Kenti’nde yer alan ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası Standardizasyon Örgütü (International Organization of Standardization-IOS) tarafından geliştirilmiştir. Belgelendirme şirketlerini yetkilendirme yetkisi üye ülkelerin akreditasyon kurullarına verilmiştir. Türkiye’deki akreditasyon yetkisi TÜRKAK'a verilmiştir.

ISO 9001 Belgesinin Kullanımı ve Yararları

ISO 9001 Belgesi’nin kullanımı, ISO 9001 belgesi çok sayıda müşteri tarafından istenmektedir. Bu belge yalnız başına size bir pazar avantajı sağlayacaktır. Ancak bu fayda daha önce de değinildiği gibi kısa vadelidir.
ISO 9001, pazar avantajı dışında kuruluşunuza bir sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır. Ancak belgenin alınması kusursuzluğu başardığınız anlamına gelmez. ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür. Problemin çözümünden önemlisi onun bir daha tekrarlanmamasını sağlamaktır.
Ülkemizde 720 belgeli şirkette yapılan araştırmaların sonuçları,ISO 9001’in yararlarını aşağıda özetlenen şekilde ortaya koymaktadır.


Dış yararlar:

1- Kuruluşun imajının güçlenmesi,
2- Müşteri memnuniyeti,
3- Müşteri artışı,
4- Rekabet gücünün artması
5- Daha iyi tedarikçi ilişkileri

İç yararlar:

1- Yönetimin etkinliği
2- Olumlu kültürel değişim
3- Kalite bilincinin oluşması
4- Daha iyi bir dokümantasyon
5- Sistematikleşmek
6- Standardizasyon ve tutarlılık
7- Etkinlik ve üretkenlik artışı
8- Maliyetlerin azaltılması

ISO 9000:2000

 
ISO 9000:
Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

ISO 9001:
Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır.

ISO 9001:2000:
ISO 9000 Standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2000 rakamı, bu revizyonun 2000 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2000 versiyonu).

ISO 9000:2000'in Tarihçesi:

Standart ilk olarak 1987 yılında Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayınlanmıştır. Bu aşamada standart 3 alt standarttan oluşmaktaydı: ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003. Kurumlar faaliyet kapsamları doğrultusunda bu 3 standarttan birisini uygulayarak, denetime girmekteydiler.
Standardın bu versiyonu, ağırlıklı olarak doğru üretim ve hata yakalama konularına odaklanmıştır.
Standart ilk olarak 1994 yılında revizyona uğramış ve yeniden Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayınlanmıştır. Bu aşamada standart yine 3 alt standarttan oluşmaktaydı: ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003. Kurumlar faaliyet kapsamları doğrultusunda bu 3 standarttan birisini uygulayarak, denetime girmekteydiler. Standardın bu versiyonu, önceki versiyondaki konulara ilave olarak hata önleme konusuna da odaklanmıştır.
Standart son olarak 2000 yılında revizyona uğramış ve bu sefer Kalite Yönetim Sistem Standardı olarak yayınlanmıştır. Belgelendirmeye esas teşkil eden sadece ISO 9001:2000 standardı mevcuttur. ISO 9002, ISO 9003 artık güncelliğini yitirmiş standartlardır. Ancak ana standart olan ISO9001:2000'i destekleyen ISO 9000, ISO 9004, ISO 19011 gibi kılavuz standartlar da ISO tarafından yayınlanmıştır. Kurumlar, faaliyet kapsamları ne olursa olsun sadece ISO 9001 standardını uygulamakta ve bu belgeyi almaktadırlar.
Fakat belgelendirmeye tabi tutulan faaliyetler, ve standardın hariç tutulan maddeleri, alınacak olan belgenin üzerinde tanımlanmaktadır. Standardın bu versiyonu, önceki versiyonlardaki konulara ilave olarak sürekli iyileşme ve verimliliğin arttırılmasını hedefleyen proses veya süreç tabanlı, müşteri odaklılığı daha ön planda tutan bir yönetim modeli sunmaktadır.

 

ISO 9000:2000'in sağladığı yararlar şunlardır:

 • Çalışanların kalite bilincinde artış sağlanması
 • İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması (prestij)
 • Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanması
 • İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)
 • Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması
 • Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması
 • Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi
 • Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması
 • İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması
 • İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonun (alt yapının) oluşturulması
 • Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması
 • Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi
 • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması


KALİTENİN TANIMI

Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. Yapısal özellikler takımının şartları yerine getirme derecesi.
”Kullanıma uygunluktur.” (Dr..J. M.JURAN)
”Şartlara uygunluktur.” (P.B.CROSBY)

 

ISO 9000 İLE İLGİLİ BAZI TANIMLAR:

PROSES: Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı.
ÜRÜN: Bir prosesin sonucu.
SİSTEM: Birbirleriyle ilişkili veya etkileşimli elemanlar takımı.
YÖNETİM SİSTEMİ: Politika ve hedefleri oluşturma ve bu hedefleri başarma sistemi.
KALİTE POLİTİKASI: Bir kuruluşun yönetimi tarafından resmi olarak ifade edilen kalite ile ilgili bütün amaçları ve idaresi.
KALİTE YÖNETİMİ: Bir kuruluşun kalite bakımından idare ve kontrolü için koordine edilmiş faaliyetler.
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME: Şartların yerine getirilmesi yeteneğini arttırmak için tekrar edilen faaliyet.
VERİMLİLİK: Elde edilen sonuç ile kullanılan kaynaklar arasındaki ilişki.

 
© 2008 İntegral Kalite Danışmnlık ve Eğitim Hizmetleri